Termes i condicions generals


En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el Lloc web botiga.santtomas.cat (en endavant, el "Lloc Web") és titularitat de la Fundació Sant Tomàs (en endavant, "Sant Tomàs"), amb domicili al C. Sot dels Pradals, 7, 0500 Vic, amb CIF G66918095.

Acceptació de les condicions
El mer accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en les presents Condicions. Si no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest apartat, haurà de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

Productes
Els productes elaborats des de Sant Tomàs són totalment artesanals i per tant cap producte és igual que un altre. Per aquest motiu, els productes rebuts poden distar lleugerament dels de les fotografies del Lloc Web. Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de Sant Tomàs.

Disponibilitat dels productes
Excepcionalment pot ser que no es disposi del producte sol·licitat pel client. En aquest cas, Sant Tomàs es posarà en contacte amb el comprador i l’informarà del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte, se li abonarà l’import pagat.

Preus
Els preus dels productes són els indicats en la seva descripció, els quals s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals Sant Tomàs hagi realitzat la confirmació d'enviament. D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre Lloc web estarà subjecta a l’Impost sobre el Valor Afegit per compres efectuades en territori espanyol peninsular. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Registre dels usuaris
La compra en el Lloc Web requereix el registre com a usuari en aquest Lloc Web. Amb la finalitat de completar el registre s'hauran d'aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pot consultar la nostra política de privacitat aquí.

Així mateix, l’usuari ha de tenir en compte que en tot moment pot modificar les seves dades personals a través del seu espai personal, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Forma de pagament
El pagament de l’adquisició de productes o serveis en aquest Lloc Web es podrà efectuar amb targeta de crèdit o de dèbit (Visa/Mastercard). Les dades de pagament no seran guardades o manipulades per Sant Tomàs, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l'entitat financera o plataforma de pagament corresponent. A efectes de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secure Socket Layer). En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament. Si el client té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament, pot contactar amb nosaltres sense cap mena de compromís.

Comandes
Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el client rebrà un missatge confirmant-li la recepció de la mateixa així com amb informació sobre els imports abonats i les dades del producte o productes que ha comprat.

Despeses d’enviament
La compra està subjecta al pagament de despeses d'enviament, a compte del comprador. Les despeses d'enviament dependran de la destinació i de l'import total de la comanda, es calculen automàticament i es detallaran al llarg del procés de compra. El client pot revisar l’import de les despeses d'enviament abans de finalitzar la compra.

Condicions d’enviament
Els productes oferts es distribueixen als usuaris de territori espanyol peninsular i illes balears. Sant Tomàs no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a aquesta, així com per casos fortuïts o de força major. El lliurament es realitzarà mitjançant l'empresa de transport logístic que designi Sant Tomàs en cada moment en funció dels productes adquirits i el lloc d'entrega d'aquests. En un termini màxim de 3 dies hàbils (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) des de la data de confirmació de la seva comanda, aquesta serà lliurada a l'adreça indicada pel client. En el moment del lliurament de la comanda, el client haurà de verificar i comprovar l'estat de la mercaderia lliurada, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar-ne una còpia al transportista. En cas d'incidència per falta de mercaderia, manca d'embalums, danys en l'embalatge o altres, el client haurà d'especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a Sant Tomàs en les 24 hores següents a la recepció de la comanda. Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda serà rebutjada. El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del client i Sant Tomàs queda eximit de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d'aquest moment. Sant Tomàs no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament facilitada pel client no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix. La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat de Sant Tomàs, sinó de l’agència de transport.

Servei postvenda
En cas d'incidència, degudament notificada i aprovada per part de Sant Tomàs, s'acordarà amb el client la millor via per resoldre-la. El client tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d'enviament i de les despeses d'enviament de la devolució dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel client, de conformitat amb la legislació aplicable. En aquests supòsits, la devolució dels productes a Sant Tomàs es podrà realitzar contactant amb el nostre servei d'atenció a client. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada pel client, Sant Tomàs es farà càrrec del cost del transport de la devolució dels productes, sempre que la devolució es realitzi des del territori peninsular. Sant Tomàs no està obligat a indemnitzar el client o a tercers per les conseqüències de l'ús dels productes, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant. Les devolucions s’acceptaran sempre que l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions en què hagi estat lliurat.

Dret de desistiment
En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, Sant Tomàs informa que el client compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda. El client que compri productes d’artesania podrà exercir el seu dret de desistiment en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la comanda. Les devolucions d’aquests productes només s’acceptaran sempre que els productes no hagin estat utilitzats, estiguin en perfecte estat i amb l’embalatge original. Una vegada rebuts els productes, Sant Tomàs procedirà al reemborsament de l’import abonat pel client, el qual s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no s’abonaran. Per exercir el dret de desistiment, el client comunicarà a Sant Tomàs la seva decisió de desistir del contracte, bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de Sant Tomàs. En el cas de lots o productes de xocolata, el client podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, enviant la confirmació de desistiment per escrit a botiga@santtomas.cat indicant en l'assumpte el número de comanda. No serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l'excepció prevista en l'article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a: c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats. d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Política de reemborsament
En el cas que s'hagi de fer un reemborsament, Sant Tomàs gestionarà la devolució de l'import abonat en un termini no superior a 30 dies naturals des de la confirmació d'acceptació del mateix per part de Sant Tomàs.

Atenció al client
Per contactar amb Sant Tomàs per a qualsevol qüestió relacionada amb els nostres productes, pot dirigir-se al nostre servei d'atenció al client mitjançant: Telèfon: +34 93 881 61 28 ext. 3 Correu electrònic: botiga@santtomas.cat.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Sant Tomàs i el client acorden sotmetre les controvèrsies que poguessin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d'aquestes condicions generals, als jutjats i tribunals del domicili del client.

© 2022 Fundació Sant Tomàs · Tots els drets reservats

Menú

Settings